Jay Leno's Garage

JLG Advanced Vehicle Care Kit

Varenummer: 43030

  Produktbeskrivelse

  Alt du trenger for å vaske og beskytte din bil i noen få og enkle steg! 1 Vehicle wash, 1 Quick Detailer, 1 Hand wax, 1 Tire & Trim Care, 1 Foam applicator, 1 Plush Microfiber klut, 1 Microfiber wax applicator.

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

  Advarsel

  Etsende/irriterende for huden

  H315 Irriterer huden

  Advarsel

  Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

  Fare

  Aspirasjonsfare

  H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

  Farlig for vannmiljøet

  H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann