Jay Leno's Garage

JLG Hand Wax

Varenummer: 43006

  Produktbeskrivelse

  En avansert Carnauba voks som sørger for å gi ditt kjøretøy den beste beskyttelse. JLG Hand Wax gir den rette dybde og glans til klarlakk, gel coat,akrylglass og malte overflater. Påføres overflaten med en applikator i et tynt og jevnt lag. Tørkes av etter noen minutter med en mikrofiberklut. JLG sin Double Plush Microfiber towel passer perfekt til formålet

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

  Advarsel

  Etsende/irriterende for huden

  H315 Irriterer huden

  Advarsel

  Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

  Fare

  Aspirasjonsfare

  H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

  Farlig for vannmiljøet

  H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann