Jay Leno's Garage

JLG Gold Polish Step 2

Varenummer: 43034

  Produktbeskrivelse

  Dette poleringsmiddelet fjerner moderate og mindre merker/riper i lakken din. Fjerner og eventuelle merker etter grovere poleringsmidler. Etterlater seg en hologramfri og flott finish! Brukes med Uro-tec Medium-Duty Polishing Pad eller Uro-tec Light Duty Polishing Pad. Lett å bruke, og lett å tørke av! Vannbasert og uten fyllere! Kan brukes med med alle typer poleringsmaskiner.

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

  Advarsel

  Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

  Fare

  Aspirasjonsfare

  H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

  Farlig for vannmiljøet

  H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann