Jay Leno's Garage

JLG Gold Finishing Polish Step 3

Varenummer: 43035

  Produktbeskrivelse

  Denne utrolig fine polishen fjerner hologrammer, hazing og mindre merker i lakken. Etterlater seg en blankhet og dybde en lakk utstilling verdig! Vannbasert og uten fyllere! Kjempelett å bruke, og å tørke av! Kan brukes med med alle typer poleringsmaskiner.

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

  Advarsel

  Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

  Fare

  Aspirasjonsfare

  H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

  Farlig for vannmiljøet

  H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann