Jay Leno's Garage

JLG Evaporate

Varenummer: 43020

  Produktbeskrivelse

  Evaporate hjelper deg å oppnå en helt tørr overflate raskere, samtidig som den etterlater en ekstrem høy glans og stripefri finish.

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

  Advarsel

  Brannfarlige væsker

  H226 Brannfarlig væske og damp

  Advarsel

  Etsende/irriterende for huden

  H315 Irriterer huden

  Advarsel

  Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

  Advarsel

  Reproduksjonstoksisitet

  H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

  Fare

  Aspirasjonsfare

  H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

  Farlig for vannmiljøet

  H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann