Jay Leno's Garage

JLG Correction Creme

Varenummer: 43036

  Produktbeskrivelse

  Correction Creme er et poleringsmiddel fremstilt for å fjerne vaskemaskinriper og andre småriper i lakken ved bruk for hånd. Correction Creme er en fin rubbing som ikke innholder noen beskyttelse og må etterbehandles med en voks. F.eks JLG Hand Wax .

  Hvordan gjør du det:
  Bruk en Microfiber Wax Applicator og påfør Correction Creme på denne. Arbeid systematisk på overflaten til småripene blir borte. Tørk av med JLG microfiberklut . Husk å etterbehandle lakken med et voks eller annen beskyttelse.

  Brukertips: Skal du jobbe nær plastlister og andre ømtålige overflater er det en god idé å maskere opp disse med maskeringstape før du begynner.

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

  Advarsel

  Etsende/irriterende for huden

  H315 Irriterer huden

  Advarsel

  Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

  Fare

  Aspirasjonsfare

  H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

  Farlig for vannmiljøet

  H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann